Aramaic homepage

ܡܟܬ݂ܒܐ ܕܡܡܬ݂ܠܘܢܘܬ݂ܐ ܕܦܕܪܐܠܝܐ ܕܓܪܒܝܐ ܕܣܘܪܝܐ​

ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܕܡܽܘܬ̣ܳܠܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܒܒܝܢܠܘܟܣ ܦܳܠܰܚ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܬܳܪܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܗܳܢܳܐ ܚܳܒܶܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܗ̈ܡܳܢܶܐ ܘܡܰܟܢ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬ̣ܳܢܝ̈ܳܬ̣ܳܐ، ܐܰܝ̱ܟ̣ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܳܬ̣ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ، ܩܽܘܪ̈ܕܳܝܶܐ، ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ، ܡܰܫܠ̈ܡܳܢܶܐ، ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܘܫܰܠ̈ܟܳܝܶܐ.
ܗܽܘ ܣܳܡܶܟ̣ ܙܶܕܩܳܐ ܕܳܐܠܨܳܝܽܘܬ̣ ܚܺܐܪܽܘܬ̣ܳܐ، ܟܺܐܢܽܘܬ̣ܳܐ، ܕܺܝܡܳܩܪܰܐܛܳܝܽܘܬ̣ܳܐ، ܫܰܘܝܽܘܬ̣ܳܐ، ܘܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪܳܢܳܐ. ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܬܳܪܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ̣ܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܥܰܡ ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̣ܳܐ، ܪ̈ܶܫܝܳܬ̣ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܢܳܝܽܘܬ̣ܳܐ، ܫܰܘܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ̣ ܓ̣ܶܢ̈ܣܶܐ، ܘܣܽܘܡܳܟ̣ܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܦܰܠܩܳܐ ܕܒܝܢܠܘܟܣ، ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܦܳܠܰܚ ܥܰܡ ܡܟܰܢܰܫܬܳܐ ܕܰܙܪܺܝܩܽܘܬ̣ܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܡܛܰܝܶܒ ܣܽܘܡܳܟ̣ܳܐ ܩܰܢܨܠܳܝܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ.
ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܨܳܐܶܒ ܥܰܬܺܝܕܳܐܝܬ̣ ܠܘܳܬ̣ ܫܽܘܘܫܳܛ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̣ ܦܰܠܩܳܐ ܕܒܝܢܠܘܟܣ ܘܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܥܰܠ ܐܶܣܳܐ ܕܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܨܶܒ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܘ̈ܬܦܶܐ. ܒܝܰܕ ܒܢܳܝܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ̣ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܒܝܢܠܘܟܣ، ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܒܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܢܰܩܺܝ̈ܦܳܬ̣ܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢܝܳܬ̣ܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܟܺܝܚܽܘܬ̣ ܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܡܣܺܝܡܳܢܳܐ ܘܥܰܬܺܝܕܽܘܬ̣ ܚܰܒܪܽܘܬ̣ܳܐ. ܒܓ̣ܰܘ ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ، ܐܝܬ̣ ܒܶܝܬ̣ ܐܰܪ̈ܟܶܐ، ܠܽܘܡܳܕ̈ܶܐ ܘܬܽܘܒ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬ̣ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬ̣ܬܣܺܝܡܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ.

ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܕܡܽܘܬ̣ܳܠܳܐ ܡܛܰܝܶܒ ܣܽܘܡܳܟ̣ܳܐ ܩܰܢܨܠܳܝܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܰܝ ܡܳܬ̣ܳܐ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܚܢܰܢ ܬܽܘܒ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢܰܢ ܒܛܽܘܟܳܣ ܚܽܘ̈ܦܳܛܶܐ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬ̣ܳܢܳܝܶܐ، ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܝܳܠܽܘܦܳܢܳܝ̈ܶܐ، ܘܡܶܫܬܰܘܫܶܛ ܕܰܡܩܺܝܡ ܥܺܝܪܽܘܬ̣ܳܐ ܥܰܠ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܒܦܰܠܩܳܐ ܕܒܝܢܠܘܟܣ.

ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܝܳܬ̣ܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܡܳܩܪܰܐܛܳܝܬܳܐ ܕܦܶܕܪܳܠܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܐܺܝܬ̣ܶܝܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܥܶܠܳܝܰܬ̣ ܫܽܘܠܛܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܦܰܠܩܳܐ ܦܶܕܪܳܠܳܝܳܐ. ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܒܦܰܠܩܳܐ ܦܳܠܰܚ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ̣ ܠܥܶܠ، ܡܫܰܪܶܐ ܡܶܢ ܫܰܘܝܳܐ ܕܰܡܟܰܢܰܫܬܳܐ، ܘܪܳܕܶܐ ܣܳܠܩܳܐܺܝܬ̣ ܠܘܳܬ̣ ܟܪ̈ܽܘܠܳܬ̣ܳܐ، ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ، ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܝܳܬ̣ܳܢܳܝܬܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܣ̈ܩܳܢܶܐ ܡܶܬ̣ܥܰܒܕܺܝܢ ܕܺܝܡܳܩܪܰܐܛܳܐܺܝܬ̣ ܘܟܽܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܶܬ̣ܚܰܫܒܳܢܳܐ ܡܶܬ̣ܕܰܒܰܪ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܡܫܰܘܬܰܦܬܳܐ. ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܡܫܰܘܬܰܦܬܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܥܰܠ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬ̣ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̣ ܓ̣ܶܢ̈ܣܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘ̈ܝܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̣ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̣ܬܳܐ. ܘܰܒܫܰܘܝܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܛܽܘܟܳܣܳܐ ܕܺܝܡܳܩܪܰܐܛܳܝܳܐ، ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܝܳܬ̣ܳܢܳܝܬܳܐ ܕܳܪܫܳܐ ܨܶܒ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܝܳܨ̈ܦܳܢ ܒܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܐܽܘܚ̈ܕܳܢܳܝܶܐ، ܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܕܰܡܪܰܟܒܽܘܬ̣ܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ، ܘܡܶܕܶܡ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ̣ܕܰܪܫܺܝܢ ܒܫܰܘܝ̈ܶܐ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܝܳܬ̣ܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬ̣ܶܝܗ̇ ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܝܳܐ ܕܰܡܡܰܬ̣ܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܗ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܡܟܰܢ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬ̣ܳܢܳܝ̈ܳܬ̣ܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ، ܡܫܰܪܪܳܐ ܡܽܘܬ̣ܳܠܳܐ ܒܝܰܕ ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܕܣܰܗ̈ܡܶܐ ܕܚܳܒܶܫ ܣܰܗܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܡܫܰܘܬܦܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ.

ܐܶܢ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܣܝܳܡ ܡܰܘܥܕܳܐ، ܒܒܳܥܽܘ ܬܰܠܦܶܢ ܐܰܘ ܫܰܕܰܪ ܐܶܓܰܪܬ̣ܳܐ ܐܶܠܺܝܟܬܪܳܘܢܳܝܬܳܐ ܠܡܰܟܬ̣ܒܰܢ ܥܰܡ ܥܶܠܬ̣ܳܐ ܕܫܽܘܐܳܠܳܟ̣. ܚܢܰܢ ܐܺܝܬ̣ܰܝܢ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܠܡܰܘܥܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܥܶܕܳܢ ܫܳܥ̈ܳܬ̣ܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܪܽܘܒܬܳܐ.

ext.relations@rojavabenelux.nl
+31 (0) 70 799 9124