Menu Close

OFFICE

Mission

The North Syria and East Representation Office in Benelux works to provide all peoples of north and east Syria living in the Benelux region with consular support, as well as to build lasting relations with the EU and Benelux governments through contributing to common and mutually beneficial goals.

Office

The North and East Syria Representation Office in Benelux serves to defend the interests of all peoples present in North Syria. This includes all ethnic and religious groups, such as Kurds, Arabs, Syriacs-Assyrians; Muslims, Christians, and Yezidis. It supports the right to self-determination and the values of freedom, justice, dignity, democracy, equality, and sustainable development. It works to defend these values alongside basic human rights, the principles of secularism, gender equality, and the provision of humanitarian aid to north and east Syria. Here in the Benelux region, the office works with the diaspora community of North Syria and providing general consular support.

This office further seeks to promote cooperation between the Benelux region and North Syria on the basis of common interests and goals. By building relations between our region and Benelux, the office aims to create meaningful and sustainable connections and relationships for a foundation of positive progress and a future of friendship. Inside the office, there is a documentation center; conferences and cultural events are also held here.

Ofîsa Nûneriya Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê li Welatên Ewrupî hewl dide da ku hevkarî û koordîneyê di nevbera hikûmet û gelên herdu herêman de xurt bike, bi armanca pêkanîna hevaltiyeke stratejîk a ku li ser berjewendiyên hevbeş ava dibe, her wiha nûnerî dixebite ji bo pêşkêşkirina piştgiriya mirovahî û polotîkayî ji herêmên Rojava û Bakurê/Rojhilatê Sûriya re, ligel peydakirina piştgiriya konsolî ji kesên me yên biyanî bûne li dewletên ewrupî û parastina berjewendiyên wan.

يسعى مكتب ممثلية الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في دول إتحاد بينيلوكس (هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ) إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومات وشعوب المنطقتين بغرض تحقيق صداقة إستراتيجية قائِمة على أساس المصالح المشتركة، كما نحث على تقديم الدعم الانساني والسياسي لمناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى توفير الدعم القنصلي للمغتربين من شمال سوريا في منطقة بينيلوكس وحماية مصالحهم.

ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܕܡܽܘܬ̣ܳܠܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܒܒܝܢܠܘܟܣ ܦܳܠܰܚ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܬܳܪܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܗܳܢܳܐ ܚܳܒܶܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܗ̈ܡܳܢܶܐ ܘܡܰܟܢ̈ܫܳܬ̣ܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬ̣ܳܢܝ̈ܳܬ̣ܳܐ، ܐܰܝ̱ܟ̣ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܳܬ̣ܽܘܪ̈ܳܝܶܐ، ܩܽܘܪ̈ܕܳܝܶܐ، ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ، ܡܰܫܠ̈ܡܳܢܶܐ، ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܘܫܰܠ̈ܟܳܝܶܐ.

ܗܽܘ ܣܳܡܶܟ̣ ܙܶܕܩܳܐ ܕܳܐܠܨܳܝܽܘܬ̣ ܚܺܐܪܽܘܬ̣ܳܐ، ܟܺܐܢܽܘܬ̣ܳܐ، ܕܺܝܡܳܩܪܰܐܛܳܝܽܘܬ̣ܳܐ، ܫܰܘܝܽܘܬ̣ܳܐ، ܘܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪܳܢܳܐ. ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܬܳܪܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ̣ܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܥܰܡ ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̣ܳܐ، ܪ̈ܶܫܝܳܬ̣ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܢܳܝܽܘܬ̣ܳܐ، ܫܰܘܝܽܘܬ̣ܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ̣ ܓ̣ܶܢ̈ܣܶܐ، ܘܣܽܘܡܳܟ̣ܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܦܰܠܩܳܐ ܕܒܝܢܠܘܟܣ، ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܦܳܠܰܚ ܥܰܡ ܡܟܰܢܰܫܬܳܐ ܕܰܙܪܺܝܩܽܘܬ̣ܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܡܛܰܝܶܒ ܣܽܘܡܳܟ̣ܳܐ ܩܰܢܨܠܳܝܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ.

ܗܳܢܳܐ ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܨܳܐܶܒ ܥܰܬܺܝܕܳܐܝܬ̣ ܠܘܳܬ̣ ܫܽܘܘܫܳܛ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̣ ܦܰܠܩܳܐ ܕܒܝܢܠܘܟܣ ܘܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܥܰܠ ܐܶܣܳܐ ܕܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܨܶܒ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܘ̈ܬܦܶܐ. ܒܝܰܕ ܒܢܳܝܳܐ ܕܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ̣ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܒܝܢܠܘܟܣ، ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܒܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܬ̣ܳܐ ܘܢܰܩܺܝ̈ܦܳܬ̣ܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢܝܳܬ̣ܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܟܺܝܚܽܘܬ̣ ܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܡܣܺܝܡܳܢܳܐ ܘܥܰܬܺܝܕܽܘܬ̣ ܚܰܒܪܽܘܬ̣ܳܐ. ܒܓ̣ܰܘ ܡܰܟܬ̣ܒܳܐ، ܐܝܬ̣ ܒܶܝܬ̣ ܐܰܪ̈ܟܶܐ، ܠܽܘܡܳܕ̈ܶܐ ܘܬܽܘܒ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬ̣ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬ̣ܬܣܺܝܡܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ.